MonthWeekDay
September 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
August 29, 2021

Category: Service8:30 am: Prayer & Communion

8:30 am: Prayer & Communion

Category: Service9:30 am: Worship Service & Teaching

9:30 am: Worship Service & Teaching

Category: General6:00 pm: Dinner & Fellowship

6:00 pm: Dinner & Fellowship

Category: Service7:00 pm: Worship Service & Teaching

7:00 pm: Worship Service & Teaching
August 30, 2021

Category: Study 17:00 pm: Men's Bible Study

7:00 pm: Men's Bible Study
August 31, 2021

Category: Study 26:30 pm: Women's Bible Study

6:30 pm: Women's Bible Study
September 1, 2021

Category: Service6:30 pm: SonRise Kids

6:30 pm: SonRise Kids

Category: Service6:30 pm: Worship Service & Teaching

6:30 pm: Worship Service & Teaching
September 2, 2021 September 3, 2021 September 4, 2021

Category: Study 17:00 am: Men's Prayer

7:00 am: Men's Prayer
September 5, 2021

Category: Service8:30 am: Prayer & Communion

8:30 am: Prayer & Communion

Category: Service9:30 am: Worship Service & Teaching

9:30 am: Worship Service & Teaching

Category: Special11:00 am: First Sunday Potluck

11:00 am: First Sunday Potluck

Category: General6:00 pm: Dinner & Fellowship

6:00 pm: Dinner & Fellowship

Category: Service7:00 pm: Worship Service & Teaching

7:00 pm: Worship Service & Teaching
September 6, 2021

Category: Study 17:00 pm: Men's Bible Study

7:00 pm: Men's Bible Study
September 7, 2021

Category: Study 26:30 pm: Women's Bible Study

6:30 pm: Women's Bible Study
September 8, 2021

Category: Service6:30 pm: SonRise Kids

6:30 pm: SonRise Kids

Category: Service6:30 pm: Worship Service & Teaching

6:30 pm: Worship Service & Teaching
September 9, 2021 September 10, 2021 September 11, 2021

Category: Study 17:00 am: Men's Prayer

7:00 am: Men's Prayer
September 12, 2021

Category: Service8:30 am: Prayer & Communion

8:30 am: Prayer & Communion

Category: Service9:30 am: Worship Service & Teaching

9:30 am: Worship Service & Teaching

Category: General6:00 pm: Dinner & Fellowship

6:00 pm: Dinner & Fellowship

Category: Service7:00 pm: Worship Service & Teaching

7:00 pm: Worship Service & Teaching
September 13, 2021

Category: Study 17:00 pm: Men's Bible Study

7:00 pm: Men's Bible Study
September 14, 2021

Category: Study 26:30 pm: Women's Bible Study

6:30 pm: Women's Bible Study
September 15, 2021

Category: Service6:30 pm: SonRise Kids

6:30 pm: SonRise Kids

Category: Service6:30 pm: Worship Service & Teaching

6:30 pm: Worship Service & Teaching
September 16, 2021 September 17, 2021 September 18, 2021

Category: Study 17:00 am: Men's Prayer

7:00 am: Men's Prayer
September 19, 2021

Category: Service8:30 am: Prayer & Communion

8:30 am: Prayer & Communion

Category: Service9:30 am: Worship Service & Teaching

9:30 am: Worship Service & Teaching

Category: General6:00 pm: Dinner & Fellowship

6:00 pm: Dinner & Fellowship

Category: Service7:00 pm: Worship Service & Teaching

7:00 pm: Worship Service & Teaching
September 20, 2021

Category: Study 17:00 pm: Men's Bible Study

7:00 pm: Men's Bible Study
September 21, 2021

Category: Study 26:30 pm: Women's Bible Study

6:30 pm: Women's Bible Study
September 22, 2021

Category: Service6:30 pm: SonRise Kids

6:30 pm: SonRise Kids

Category: Service6:30 pm: Worship Service & Teaching

6:30 pm: Worship Service & Teaching
September 23, 2021 September 24, 2021

Category: SpecialN/A: Men and Boys Campout

N/A: Men and Boys Campout
September 25, 2021

Category: SpecialN/A: Men and Boys Campout

N/A: Men and Boys Campout

Category: Study 17:00 am: Men's Prayer

7:00 am: Men's Prayer
September 26, 2021

Category: SpecialN/A: Men and Boys Campout

N/A: Men and Boys Campout

Category: Service8:30 am: Prayer & Communion

8:30 am: Prayer & Communion

Category: Service9:30 am: Worship Service & Teaching

9:30 am: Worship Service & Teaching

Category: General6:00 pm: Dinner & Fellowship

6:00 pm: Dinner & Fellowship

Category: Service7:00 pm: Worship Service & Teaching

7:00 pm: Worship Service & Teaching
September 27, 2021

Category: Study 17:00 pm: Men's Bible Study

7:00 pm: Men's Bible Study
September 28, 2021

Category: Study 26:30 pm: Women's Bible Study

6:30 pm: Women's Bible Study
September 29, 2021

Category: Service6:30 pm: SonRise Kids

6:30 pm: SonRise Kids

Category: Service6:30 pm: Worship Service & Teaching

6:30 pm: Worship Service & Teaching
September 30, 2021 October 1, 2021 October 2, 2021

Category: Study 17:00 am: Men's Prayer

7:00 am: Men's Prayer

222 Church Ave.

Oshkosh, WI 54901

920-312-7411

email: info@coshkosh.com